ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างสัญญาจ้างฉบับมาตรฐาน

ดูทั้งหมด 3842

เมื่อคุณได้รับเลือกให้เข้าทำงานแล้ว  อย่าลืมดูเรื่องเอกสารสัญญาจ้าง  เพราะสิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่า  คุณได้เข้าทำงานที่แห่งนั้นแล้วจริง ๆ

 

ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน
 
 
               สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่................................ระหว่าง บริษัท................................................................. ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท” กับ........................................................................ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกจ้าง” ตำแหน่งงาน..................................................โดยที่ คู่สัญญาฉบับนี้ได้ตกลงที่จะมีนิติสัมพันธ์เชิงนายจ้างลูกจ้างระหว่างกัน และเพื่อตอบแทนคำมั่นและคำรับรองต่าง ๆ ที่ให้แก่กันไว้ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันไว้ดังต่อไปนี้

 

การจ้างงาน


1. บริษัทตกลงจ้างลูกจ้างในตำแหน่งที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 แนบท้ายสัญญา และตามที่ลูกจ้างและคณะกรรมการบริษัทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นครั้งคราวในอนาคต                                                    
 
หน้าที่ของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง


2. ตลอดระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหรือมอบหมายไว้โดยสมควรเป็นครั้งคราว
(ข) อุทิศเวลา ความกาใจใส่ และความสามารถให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้อย่างเต็มที่ ตลอดเวลาทำงานที่ระบุไว้ในข้อ 16 (ค)
(ค) ปฏิบัติตามบรรดาคำร้องขอ คำสั่ง และข้อบังคับอันสมควรของคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย) และให้คำชี้แจง ข้อมูล และความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดตามสมควร
(ง) ตั้งใจปฏิบัติงานให้กับบริษัทโดยสุจริตอย่างเต็มความสามารถของตน และใช้ความอุตสาหะอย่างถึงที่สุดในการค้ำจุนผลประโยชน์ของบริษัท
(จ) ไม่เข้าดำรงตำแหน่ง มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในธุรกิจอื่นใดที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าในฐานะตัวการหรือฐานะอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคณะกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ลูกจ้างมีสิทธิถือหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ (ที่ไม่ให้สิทธิในการควบคุมกิจการ) ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการรับรองแต่ให้ถือไว้เพื่อ การลงทุนเท่านั้นสินจ้าง
 
3. สินจ้าง ได้แก่
(ก) เพื่อเป็นสินจ้างตอบแทนแรงงานที่ลูกจ้างจะได้ให้ไว้ตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างตามอัตรารายเดือนที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 โดยจะจ่ายในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน
(ข)  เมื่อลูกจ้างทำงานต่อเนื่องจนครบหนึ่งปีแล้วสัญญาฉบับนี้ยังคงอยู่ ในเดือนมกราคมคณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือนที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น โดยอาจพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดอัตราเงินเดือนดังกล่าว
(ค) โบนัสจะจ่ายให้เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ขึ้นกับการบรรลุเป้าหมายตามที่ตกลงกำหนดไว้ร่วมกัน ตั้งแต่ช่วงต้นของแต่ละไตรมาส

ระยะเวลาทดลองงาน

4. ช่วงเวลา 120 วันแรกของการจ้างงานจะเป็นระยะเวลาทดลองงาน คุณสามารถจะออกจากบริษัทเวลาใดก็ได้และบริษัทสามารถปลดคุณออกได้โดยไม่ ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หลังจากสี่เดือนเมื่อคุณได้รับการบรรจุงานเต็มเวลาแล้ว คุณจะต้องแจ้งบริษัทเป็นหนังสือบอกกล่าวภายในหนึ่งเดือนหากคุณประสงค์จะลา ออก ขณะเดียวกันบริษัทจะถือตามระเบียบที่วางไว้โดยกฎหมายแรงงานหากบริษัทประสงค์ จะเลิกจ้างคุณ
              
เวลาเข้างาน


5. วันและเวลาเข้างานโดยปกติจะระบุไว้ในกฎและระเบียบการทำงานของบริษัท............................................
 
สวัสดิการอื่น ๆ


6. ตลอดระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
                (ก) ชำระค่าประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้างและคู่สมรสแทนลูกจ้างตามที่ตกลงกันไว้อย่างสม่ำเสมอ
                (ข) หักเงินเดือนในแต่ละปีเพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่มีส่วนร่วมตาม ที่กฎหมาย กำหนดแทนลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือนแล้ว
 
ค่าใช้จ่าย


7. บริษัทจะใช้คืนบรรดาค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันสมควร ให้แก่ลูกจ้างตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือที่เกิดขึ้นตามที่คณะ กรรมการบริษัทร้องขอ แต่เมื่อได้รับการร้องขอ ลูกจ้างจะส่งมอบใบสำคัญหรือหลักฐานการชำระเงินอื่นให้แก่บริษัทตามที่บริษัท จะกำหนดตามสมควร
 
รถยนต์


8. บริษัทจะจัดให้ลูกจ้างมีรถยนต์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ส่วนตัว ตามที่นโยบายบริษัทจะเห็นว่าเหมาะสมกับระดับเงินเดือนและตำแหน่งของลูกจ้าง บริษัทจะชำระค่าภาษีอากร เบี้ยประกันภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับรถยนต์นั้น เว้นแต่ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการที่ลูกจ้างนำรถยนต์ไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์อื่นนอกจากการปฏิบัติงาน ซึ่งให้ลูกจ้างรับผิดชอบกง ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ ลูกจ้างจะปฏิบัติตามบรรดาข้อบังคับกับรถยนต์ที่บริษัทอาจกำหนดไว้เป็นครั้ง คราวเพื่อใช้กับรถยนต์ที่บริษัทมอบให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างนำไปใช้สอย เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างจะส่งคืนรถยนต์ให้แก่บริษัทโดยพลัน
 
วันหยุดและค่าชดเชยวันหยุด


9. วันหยุด ค่าชดเชยวันหยุด และประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นดังนี้
(ก) นอกจากวันหยุดราชการ ลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับวันหยุดอีก 15 วันทำงานในแต่ละปีปฏิบัติโดยได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิใช้วันหยุดดังกล่าวตามเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ลูกจ้างไม่อาจเลื่อนวันหยุดที่ยังไม่ได้ใช้ไปรวมเข้ากับปีถัดไปหรือใช้วัน หยุดเกินกว่าสิบ (10) วันทำงานในคราวเดียวโดยมิได้รับความ ยินยอมจากคณะกรรมการบริษัท
(ข) ในปีปฏิทินสัญญาฉบับนี้เริ่มมีผลหรือสิ้นสุดลง ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนโดยคำนวณจากระยะเวลาของสัญญาในปี นั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาทั้งปีปฏิทิน เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างอาจมีสิทธิได้รับเงินเดือนชดเชยวันหยุดที่ยังไม่ได้ใช้หรืออาจต้อง คืนเงินเดือนที่ได้รับไว้แก่ บริษัทเพื่อชดเชยวันหยุดที่ใช้ไปเกินกว่าส่วนที่ตนมีสิทธิแล้วแต่กรณี
 
การโยกย้ายหน้าที่


10. ลูกจ้างได้รับทราบถึงเงื่อนไขในการว่าจ้างของบริษัท และถือปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง แผนก/ฝ่าย หรือส่วนงานของบริษัท โดยบริษัท ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากท่านล่วงหน้า
 
ความเจ็บป่วย / ทุพพลภาพ


11. ถ้าลูกจ้างไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ได้ตามสมควรเพราะเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุทุพพลภาพอื่นใด
(ก) ลูกจ้างจะรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบ โดยพลัน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ลูกจ้างจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ต่อบริษัทตามสมควรและจะแสดงใบรับรองแพทย์ ฉบับต่อ ๆ ไปสัปดาห์ละครั้ง
(ข) นอกจากนี้ ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างใน 45 วันแรก
 
ข้อมูลของบริษัทที่เป็นความลับ


12. ตลอดระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาฉบับนี้ (เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร) และเมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างจะไม่เปิดเผยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดทราบหรือนำไปใช้แต่โดยประการ อื่นซึ่งความลับเชิงพาณิชย์หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือทางการค้าอันเกี่ยว กับบริษัทหรือตัวแทนหรือลูกค้าของบริษัท ที่ลูกจ้างได้ครอบครองหรืออาจได้ครอบครองในทางการจ้างตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้ง (แต่ไม่เป็นการจำกัดความที่ระบุไว้เป็นการทั่วไปข้างต้น) ความลับเชิงพาณิชย์หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าที่เกี่ยว กับธุรกิจ แบบเทคนิค ข้อมูลการเงิน ไม่ว่าแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน หรือที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่บริษัทจำหน่าย จัดหา หรือได้มาโดยมีข้อผูกพันต่อบุคคลภายนอกว่าจะต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ แต่ข้อจำกัดสิทธิดังกล่าวไม่บังคับใช้กับกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยได้ รับการอนุมัติด้วยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลหรือความรู้ที่ได้กลายเป็นสาธารณสมบัติ
 
13. ลูกจ้างจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคณะ กรรมการบริษัท (ทั้งนี้การปฏิเสธมิให้ความยินยอมในกรณีนี้ให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นตาม สมควรเพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์อื่นอันชอบธรรมของบริษัท)

(ก) ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด เข้าเป็นกรรมการตัวการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษา หรือรับจ้างงานในตำแหน่งระดับผู้บริหารหรือวิชาชีพ ในธุรกิจประเภทใด ๆ อันเป็นการให้บริการแข่งขันกับบริษัท โดยบริการนั้นเป็นบริการในประเภทและลักษณะที่ลูกจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง มีสาระสำคัญในช่วงระยะเวลาสองปีก่อนที่บริษัทจะเลิกจ้าง แต่ความในข้อนี้ไม่เป็นการขัดขวางมิให้ลูกจ้างเข้าดำรงตำแหน่งหรือรับจ้าง งานตามที่ระบุข้างต้นในธุรกิจใด ๆ ในกรณีที่หน้าที่หรืองานของลูกจ้างนั้นเกี่ยวข้องกับเฉพาะส่วนที่อยู่นอก เหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเฉพาะส่วนที่เป็นการให้บริการในประเภทหรือ ลักษณะที่ลูกจ้างมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีสระสำคัญในช่วงระยะเวลาสองปี ก่อนที่สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลง
 
14 ถ้ามีการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ เพราะเหตุที่บริษัทต้องถูกชำระ
บัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบบริษัทหรือโอนสินทรัพย์ไปบริษัทใหม่ หรือตามแผนการควบรวม
กิจการของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชี หรือถ้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดถูก
โอนให้แก่บุคคลอื่น ลูกจ้างจะได้รับข้อเสนอการจ้างงานกับบริษัทใหม่ที่ควบเข้ากันแล้วหรือบริษัท ที่รับโอนสินทรัพย์นั้น หรือบุคคลอื่นใด โดยข้อเสนอนั้นจะต้องกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทจากการที่บริษัทบอกเลิกหรือโอนสัญญาจ้างของตนนั้น
 
การบอกเลิกสัญญากรณีอื่น ๆ


15. สัญญาฉบับนี้อาจถูกบอกเลิกได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร
(ก) โดยให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำหนังสือบอกกล่าวให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อย กว่าหนึ่งเดือนเพื่อให้มีผลตามนั้น หรือ (ในกรณีบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิก) ให้ชำระเงินเดือนแทนการบอกกล่าว คำบอกกล่าวนั้นให้ส่งมอบเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราว หนึ่งเพื่อให้เป็นผลเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้า
(ข) โดยไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่บริษัทจะเรียกร้องให้ลูกจ้างชดใช้ความเสียหาย ที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้ บริษัทอาจทำหนังสือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไปยังลูกจ้างโดยให้มีผลโดยพลัน ในกรณีที่ลูกจ้างมีพฤติการณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ล้มละลาย ประนอมหนี้ หรือเข้าทำข้อตกลงจัดสรรชระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ของลูกจ้าง หรือ
(2) ตกเป็นผู้ป่วยทางจิต หรือ
(3) ถูกพิพากษาให้จำคุกหรือรอการจำคุกในคงอาญา หรือ
(4) กระทำใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทสาขา ลูกจ้าง หรือลูกค้าของบริษัทโดยทุจริต หรือ
(5) ประพฤติ มิชอบอย่างร้ายแรงในประการที่อาจทำให้บริษัทหรือตัวลูกจ้างกงเสื่อมเสียชื่อ เสียง ละทิ้งหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้อย่างร้ายแรงหรือซ้ำซาก หรือละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา ฉบับนี้ หรือเพิกเฉย ละเลย หรือปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามสมควรตามสัญญาฉบับนี้
 
หน้าที่ภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง


16. เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
      (ก) ลาออกจากตำแหน่งใด ๆ ที่ลูกจ้างดำรงอยู่ในบริษัท บริษัทแม่ หรือบริษัทสาขาของบริษัทโดยพลัน โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าลูกจ้างไม่ดำเนินการเช่นนั้น บริษัทมีอำนาจอันมิอาจเพิกถอนได้ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อในเอกสารและกระทำการใด ๆ อันจำเป็นหรือพึงต้องกระทำเพื่อให้ยังผลแก่การนั้นแทนและในนามของลูกจ้าง
      (ข) ส่ง มอบให้แก่บริษัทซึ่งบรรดาหนังสือโต้ตอบ แบบร่าง เอกสารกระดาษ เอกสารประเภทอื่น และทรัพย์สินประเภทอื่นทั้งปวงที่เป็นของบริษัทแต่อาจอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมของลูกจ้าง (รวมถึงกกสารและทรัพย์สินประเภทดังกล่าวที่อาจได้สร้างหรือจัดทำขึ้นโดย ลูกจ้างหรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของลูกจ้าง โดยเป็นกกสารหรือทรัพย์สินทีเกี่ยวข้องแต่โดยประการใดประการหนึ่งกับธุรกิจ หรือกิจการของบริษัทหรือของผู้จัดหา ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย หรือลูกค้าของบริษัท) และลูกจ้างจะไม่ยึดถือสำเนาไว้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
      (ค) ลงนามและส่งมอบหนังสือที่ระบุยืนยันข้อเท็จจริงว่าตนได้ปฏิบัติตามข้อ (ข) ข้างต้นแล้วให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้รับการร้องขอ
      (ง) และไม่แสดงตนว่ายังคงมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าในเวลาใด ๆ
 
17. การสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด มิให้กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ที่ระบุไว้ว่าให้มีผล บังคับใช้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง และมิให้เสื่อมสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องเยียวยาความเสียหายอื่นใดที่คู่สัญญา มีอยู่
 
ทรัพย์สินทางปัญญา


     18. ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงให้ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และให้อยู่ภายใต้บังคับความ
ดังต่อไปนี้
     (ก) บรรดาการค้นพบ การประดิษฐ์ กระบวนการ และการปรับปรุงกระบวนการ แบบ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดประเภท หนึ่งที่ลูกจ้างสามารถทำ สร้าง หรือค้นพบในระหว่างระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้อันกระทบหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทแต่โดยประการใดประการหนึ่ง หรือสามารถนำไปใช้หรือดัดแปลงเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทได้ จะต้องนำมาเปิดเผยให้บริษัททราบทั้งหมดโดยพลันและให้ตกเป็นทรัพย์สินของ บริษัท (หรือตัวแทนของบริษัท) โดยเด็ดขาด และลูกจ้างจะไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ
     (ข)  เมื่อได้รับการร้องขอและเท่าที่ได้รับการร้องขอ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง) ลูกจ้างจะยื่นหรือร่วมยื่นคำขอรับหนังสือรับรอง สิทธิบัตร หรือความคุ้มครองอื่นใดในประเทศต่าง ๆ สำหรับสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ และลูกจ้างจะลงนามในตราสารทั้งปวงและกระทำการใด ๆ ตามที่อาจจะจำเป็นหรือสมควรเป็นครั้งคราวแก่การที่บริษัท (หรือตัวแทนของบริษัท) จะได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในสิ่งนั้น โดยเด็ดขาดและในฐานะเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว (เท่าที่จำเป็นหรือสมควรแก่การนั้น)
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ


19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญามีดังนี้
              (ก) บริษัทจะเริ่มว่าจ้างลูกจ้างในวันที่................................
              (ข) ระยะเวลาการจ้างงานของลูกจ้างกับนายจ้างเดิมจะไม่นำมารวมเป็นระยะเวลาการจ้างงานต่อเนื่องกับบริษัท
              (ค) เวลาทำงานของลูกจ้างให้สอดคล้องความจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง โดยสมควร ตามสัญญาฉบับนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ
              (ง) ถ้าลูกจ้างไม่พอใจกับการดำเนินการทางวินัยหรือมีความเดือดร้อนอันใดเกี่ยว กับสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างพึงเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความเดือดร้อน นั้นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดัง กล่าวต่อไป
              (จ) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญามิได้ตกลงกันเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการจ้างงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเวลาทำงาน งาน เวลาทำงานปกติ สิทธิได้รับวันหยุด (รวมทั้งวันหยุดราชการ) ค่าชดเชยวันหยุด เหตุทุพพลภาพเพราะความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
คำบอกกล่าว


20. คำบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ให้ทำเป็นหนังสือ คำบอกกล่าวแก่ลูกจ้างให้ถือว่าส่งโดยชอบถ้าส่งมอบให้แก่ลูกจ้างด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าลูกจ้างตามสถานที่อยู่ปกติหรือสถานที่ อยู่ล่าสุดของลูกจ้าง คำบอกกล่าวแก่บริษัทให้ถือว่าส่งโดยชอบถ้าส่งมอบให้แก่ผู้จัดการทั่วไปหรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท คำบอกกล่าวที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือว่าส่งแล้วเมื่อครบ 7 วันนับวันส่งไปรษณีย์
 
กฎหมายที่ใช้บังคับ


21. ให้ใช้กฎหมายไทยบังคับกับสัญญาฉบับนี้ และบรรดาข้อพิพาทให้ยื่นต่อและวินิจฉัยโดยศาลไทย
 
22. ถ้อยคำใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ที่มีความหมายจำเพาะแต่เพศใดเพศหนึ่ง ให้มีผลบังคับใช้กับเพศอื่นด้วยแล้วแต่กรณี
 
          ลงชื่อ..............................................                                                           ลงชื่อ...............................................
                 (...............................................)                                                               (..............................................)
          บริษัท............................................                                                                                       ลูกจ้าง
                       ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง                                            
 
ตารางที่ 1
ตำแหน่งงาน        .........................................................................................
 
ตารางที่ 2
เงินเดือน .................บาทต่อเดือน จะพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือนจากครั้งเมื่อสิ้นเดือน...............พ.ศ........

แหล่งที่มา : decha อัพเดท : 14-08-2553 22:12 น.