ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดูทั้งหมด 1977

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรับสมัครเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน วันนี้ - 18 ต.ค. 53

 

http://www.rd1677.com/backoffice/PicUpdate/35865.jpg

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 มีราชบุรุษเพิ่ม การสมศีล ทำหน้าที่แทนครูใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรมณฑล โดยรับนักเรียนชายที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนทุนจากจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑล


    ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีภารกิจตาม มาตรา 7 คือ “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”

 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

        
ชื่อตำแหน่ง          :  เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
อัตราเงิน เดือน       :  7,940 บาท
กำหนดการรับสมัคร  : วัน พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.udru.ac.th/web/attachments/job10-08-53-03.pdf

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อัพเดท : 11-10-2553 14:11 น.