ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงงานยาสูบ

ดูทั้งหมด 1247

 

โรงงานยาสูบรับสมัครพนักงาน สำนักงานตรวจสอบ วันนี้ - 28 ต.ค. 53

 

ประกาศโรงงานยาสูบ
ที่  28 /2553
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน สำนักตรวจสอบ

...............................

 http://www.mof.go.th/mof2000/brief18.gif

 

 

ด้วยโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงานที่สำนักตรวจสอบ 

 

ผู้ตรวจสอบ 5 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 12,780 - 59,510 บาท ตำแหน่งเลขที่ 00321 และ 00322 สังกัดสำนักตรวจสอบ ไม่จำกัดเพศ จำนวน 2 อัตรา

 

วุฒิการศึกษา


- ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน หรือปฏิบัติงานด้านบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้ได้รับเงินเดือนชั้น17 (เดือนละ 13,490.-บาท)  ตามวุฒิปริญญาตรี บวกค่าประสบการณ์ 6 ปี ตามระเบียบฯ และสำหรับพนักงานประจำให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 9.3 หรือ

- ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน หรือปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้ได้รับเงินเดือนชั้น  17 (เดือนละ 13,490.-บาท)  ตามวุฒิปริญญาโท บวกค่าประสบการณ์ 3 ปี ตามระเบียบฯ และสำหรับพนักงานประจำให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ในข้อ 9.3

 

คุณสมบัติ


- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีทักษะการจำแนกข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่มีนัยสำคัญตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ถ้ามีวุฒิบัตร CIA หรือ CPA หรือมีวุฒิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1839
และ 0-2229-1185 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 28 ตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 11.00 น. และ 13.00 น. - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 30.- บาท โดยจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thaitobacco.or.th/thai/upload/file/280953.pdf

 

แหล่งที่มา : โรงงานยาสูบ อัพเดท : 26-10-2553 16:44 น.