ข่าวที่เกี่ยวข้อง

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ดูทั้งหมด 860

 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วันนี้ - 17 ธ.ค. 53


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระดับประจำแผนก ปฏิบัติหน้าที่

ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

 

๑. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ แผนกฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพ

กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ จำนวน ๒ อัตรา โดยมีคุณสมบัติ

๑.๑ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทคโนโลยีเครื่องกลหรือเทคโนโลยีการผลิต หรือช่างอุตสาหกรรม (ช่างโลหะ) จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) หรือเทคโนโลยีเครื่องยนต์กำลัง จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ อายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี (นับถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)

๑.๔ เพศชาย (ต้องพ้นพันธะทางราชการทหารแล้ว)

 

๒. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ แผนกฝึกอาชีพทั่วไป ศูนย์ฝึกอาชีพ

กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ จำนวน ๒ อัตรา โดยมีคุณสมบัติ

๒.๑ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์)  หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) หรือเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง และมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒.๒ อายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี (นับถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)

๒.๓ เพศชาย (ต้องพ้นพันธะทางราชการทหารแล้ว)

 

๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันสมัคร

๓.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

๓.๔ ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ

๓.๕ ภาพถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ภาพ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๓.๖ สำเนาหลักฐานการพ้นพันธะทางราชการทหาร

๓.๗ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่ควรนำไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหลักฐานต้นฉบับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย๔. วิชาที่สอบและคะแนนสอบ

๔.๑ วิชาเฉพาะตำแหน่ง ๒๐๐ คะแนน

๔.๑.๑ ภาคทฤษฎี ๑๐๐ คะแนน

๔.๑.๒ ภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน

๔.๒ วิชาความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน

๔.๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๔.๒.๒ วิชาความรู้รอบตัว

๔.๓ สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

ผู้เข้าสอบต้องทำคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่งให้ได้ร้อยละ ๖๐ (๑๒๐ คะแนน)  จึงถือว่าสอบผ่าน และต้องเข้าสอบทุกวิชา โดยต้องทำคะแนนรวมให้ได้ร้อยละ ๕๐  (๑๕๐ คะแนน)

 

๕. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกบุคคล

กองกำลังพล ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ ๔๒๐/๓ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

โทร ๐ ๒๓๕๔ ๔๔๗๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ

 

๖. ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกได้ที่ แผนกบุคคล กองกำลังพล

ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือทาง

www.thaiveterans.mod.go.th. ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

๗. กำหนดการสอบคัดเลือก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  (บางซ่อน)๗.๑ สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๗.๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

แหล่งที่มา : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อัพเดท : 07-12-2553 16:11 น.