ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานป.ป.ช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

ดูทั้งหมด 662

 

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้ - 10 มี.ค. 2554

 

เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ


อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท  เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

-  วุฒิปริญญาโท  ทางการบริหาร กฎหมาย  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศษสตร์  เศรษฐศษสตร์  อักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์  บริหารธุรกิจ 

-  เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.)  ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารงานบุคคล  สำนักงาน ป.ป.ช. อาคาร 1  ชั้น 2 

361  ถ.นนทบุรี (สนามบินน้ำ)  ต.ท่าทราย อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โทร. 0-2528-4907  ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มี.ค. 2554  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

 

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

 

1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1x1.5 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

2.  ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่า เป็ฯผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ  ฉบับจริง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 

4.  ในกรณีที่ชื่อ-สกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน  ให้นำสำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ

5.  หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของก.พ. ระดับปริญญาโท ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

6.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2535) 

 

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง"  ลงชื่อและวันที่ไว้มุมล่างด้านขวาของสำเนาเอกสาร

 

แหล่งที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช.  อัพเดท : 07-03-2554 13:55 น.