ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม. เปิดสอบครู 301 อัตรา

ดูทั้งหมด 3086

 

กทม.เปิดสอบครู 19 สาขา วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2554

 

อนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท  สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และขั้น 8,700 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

 

-  วุฒิปริญญาตรี  ทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุคุณวิฒิวิชาเอก  ต้องเป็นปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็ฯคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู  และได้ผ่านการนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือในวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 31 มีนาคม 2554  ผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ระบุเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอยู่ในกลุ่มวิชาใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก

 

-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาก่อนหรือในวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดทาย คือ วันที่ 31 มีนาคม 2554 

ผู้สมัครสอบแข่งขั้นที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกหลายสาขาให้สมัครสอบแข่งขันได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น 

 

-  ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครพร้อติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของใบสมัคร

 

-  ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขคำนำหน้าชื่อ  ชื่อ-สกุล หรือเลขประจำตัวประชาชนในใบสมัครสอบที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง  โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไขและ Download แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันที่หน้าสารพันปัญหาได้ตั้งแต่วันที่รับทราบ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554  หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

 

-   ผู้ที่สมัครสอบและ/หรือชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  หลังวันที่ 1 เมษายน 2554  ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบครั้งนี้และจะไม่คืนเงินให้ 

 

วิธีการสมัครสอบ

 

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 25 - 31  มีนาคม 2554  ตลอด 24 ชั่วโมง  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์  http://www.teacherbkk.com  หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 1/2554  (วันและเวลารับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อได้ที่กลุ่มงานประเมินบุคคล  การสรรหา  และมาตรฐานวิชาชีพ  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักการศึกษา  โทร. 0-2437-6631-5  ต่อ 3444-5 

 

อ้างอิง สมัครด่วน 6 - 12 มีนาคม 2554

แหล่งที่มา : อนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานคร อัพเดท : 14-03-2554 13:03 น.