ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ รับสมัครนักกายภาพบำบัด

ดูทั้งหมด 563

 

สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ รับสมัครนักกายภาพบำบัด วันที่ 4  - 20 พ.ค. 2554

 


 

จังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด 
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ  โรคทางกระดูก  โรคทางข้อ  โรคทางระบบประสาทและความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบำบัด  โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง  ไฟฟ้า  หลักกลศาสตร์  การดัด  การดึง  การนวด  การบริหารร่างกาย  ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน  ปรับปรุง  แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 


-  โรงพยาบาลบ้านโคก  จำนวน 1 อัตรา 


ค่าตอบแทน เดือนละ 10,850 บาทสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 

 

คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 8  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และที่กำหนดเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้ 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด  และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด 

3.  การรับสมัคร


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ และ http://uto.moph.go.th  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์  ตั้งแต่วันที่ 4 - 20 พฤษภาคม 2554  ในวันและเวลาราชการ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก 

แหล่งที่มา : สำนักงาน สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ อัพเดท : 28-04-2554 13:26 น.