ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงงานยาสูบรับสมัครพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดูทั้งหมด 701

 

โรงงานยาสูบรับสมัครพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4 - 27  พฤษภาคม 2554                                                                                

ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังที่  7 / 2554
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 


        ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงานในตำแหน่งวิทยากร 3 (ระดับควบ 3-5)  อัตราเงินเดือน  8,610 - 43,140.- บาท  สังกัดกองฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่  00503  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้.-


1. ตำแหน่งที่จะจ้างและบรรจุ

วิทยากร 3 (ระดับควบ 3-5)  กองฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ 00503 

คุณสมบัติ  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์  วิชาเอกภาษาอังกฤษ   คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 มีความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีความรู้ในการบริหารจัดการความรู้ (KM) และต้องผ่านการสอบ Toeic ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน สำหรับผู้มีประสบการณ์  ผ่านการศึกษาอบรมการทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 11 (9,670.- บาท) ตามวุฒิปริญญาตรี โดยไม่มี
ค่าประสบการณ์สำหรับระยะเวลาที่ผ่านงานมา        

2. ประเภทของผู้สมัคร


           2.1 พนักงานยาสูบประเภทประจำ (ยกเว้น พนักงานที่จ้างบรรจุจากนักเรียนฝึกหัดงาน โรงงานยาสูบ รุ่นที่ 6 และ 7) 
           2.2 ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 2 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่ถูกเลิกจ้างฐานหย่อนสมรรถภาพ หรือถึงแก่กรรม)
           2.3 ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 3 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่เกษียณอายุ และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)
           2.4 ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 4 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)
           2.5 บุคคลภายนอก

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.2-2.5  อายุ 21-35 ปีบริบูรณ์ (ต้องพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร) และผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์   ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  ( วันที่  27  พฤษภาคม 2554 )    และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับสมัครงานของโรงงานยาสูบ และระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของพนักงานยาสูบ
       

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 1) สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1165 และ 0-2229-1185   ตั้งแต่วันที่  4 - 27  พฤษภาคม 2554  ระหว่างเวลา  08.30 - 11.00  น.  และ เวลา  13.00 -15.30  น. เว้นวันหยุดราชการ  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 30.-บาท  โดยจะไม่คืนค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร


            4.1 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 
            4.2 ใบปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
                  ต้นฉบับ พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด
            4.3 บัตรประจำตัวประชาชน ต้นฉบับ พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด
            4.4 ทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด
                         4.5 เอกสารแสดงผลการสอบ Toeic ต้นฉบับ พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด
                         4.6 หลักฐานการพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร ต้นฉบับ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
                         4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล (ถ้ามี)
                  ต้นฉบับ พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด                    

5. หลักสูตร และวิธีการสอบคัดเลือก


5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- สอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

5.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม 200 คะแนน   

-  สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร

5.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนน ในข้อ 5.1ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00  และข้อ 5.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)        

 

6. วัน เวลา สถานที่สอบ


โรงงานยาสูบจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รวมทั้งวัน  เวลา  และสถานที่สอบ   ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554  ณ   กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน (ชั้น 1)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  สำนักงานใหญ่  โรงงานยาสูบ คลองเตย   กรุงเทพมหานคร หรือเปิดดูได้ที่ www.thaitobacco.or.th


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.thaitobacco.or.th/thai/

 

แหล่งที่มา : โรงงานยาสูบ อัพเดท : 16-05-2554 17:17 น.