ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(ธกส.) รับสมัคร งาน

ดูทั้งหมด 588

 ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง และ ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างปรับอากาศ วุฒิปวช. โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 9,000 บาท ซึ่งผู้สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

 ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริการอาคารสำนักงาน สังกัดฝ่ายอำนวยการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ในการดูแลควบคุมระบบประปาสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องดับเพลิงด้วยน้ำ มีความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้างได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงระบบประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร หรืองานก่อสร้างระบบประปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคารสำนักงานใหญ่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างปรับอากาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • มีความรู้ในเรื่องระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา แก้ไขเหตุขัดข้องของระบบเครื่องปรับอากาศภายใน ตลอดจนอุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานใหญ่ 
  • จัดการระบบเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 
  • ช่วยเหลือ/สนับสนุน สาธิต แนะนำ และซ่อมแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบเครื่องปรับอากาศได้

วิธีการรับสมัคร

สำหรับผู้สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2555   ตามประกาศ  สมัครงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รับสมัคร งานรัฐวิสาหกิจ 2555 สามารถสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.baac.or.th ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2457-8  โดยสามารถเลือกสมัครตำแหน่งที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามประกาศได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด

 สมัครงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รับสมัคร งานรัฐวิสาหกิจ 2555


แหล่งที่มา : siam-vip.com อัพเดท : 10-08-2555 11:32 น.