ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน กศน.

ดูทั้งหมด 1250
สำนักงาน กศน. เรื่อง : กศน. เปิดสอบ รับ ปวส.-ป.โท (บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2552) ประกาศรับสมัคร : 05 พฤศจิกายน 2552 รายละเอียด : สำนักงาน กศน. รัับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สถานที่ ศธ. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางที่เรียนสถิติมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มแผนงาน สถานที่ ศธ. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางรัฐศาตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานที่ พญาไท วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมสื่อสาร 4. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานที่พญาไท วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางประชาสัมพันธ์ 5. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานที่ พญาไท วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานที่ พญาไท วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสาร มวลชน 7. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานที่ พญาไท วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิจัยสังคมศาสตร์ 8. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานที่ รังสิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางประชาสัมพันธ์ 9. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 4 อัตรา สังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานที่ รังสิต วุฒิปริญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 10. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถานที่เอกมัย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถานที่ เอกมัย วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา โลกศาสตร์ วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม ภูมิศาสตร์ 12. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถานที่ เอกมัย วุฒิปริญญา โท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน 13. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สถานที่ ศธ. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสถิติ 14. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สถานที่ ศธ. วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางพัฒนาชุมชน การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ 15. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานที่ รังสิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่งกล 16. วิศวกรปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถานที่ เอกมัย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 17. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัดศูย์เทคโลยีทางการศึกษา สถานที่ พญาไท วุฒิ ปวส. ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 18. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถานที่ เอกมัย วุฒิ ปวส. ทางสาขาเทคนิคการผลิต ทางเครื่องมือกล สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน. ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0-2280- 2926, 0-2282-2159 2. ดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ http://www.nfe.go.th 3. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-14.30 น. (ค่าสมัคร 200 บาท) 4. คุณสมบัติตามประกาศ สป. ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ที่อยู่ : Tel / Fax : เอกสารใบสมัคร : Website : http://www.nfe.go.th
แหล่งที่มา : jobthaiweb อัพเดท : 09-11-2552 14:20 น.